Cele Stowarzyszenia

Cele:

- pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- działalność charytatywna;
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalność na rzecz mniejszości narodowej;
- ochrona i promocja zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
- porządek i bezpieczeństwo społeczne, oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
- upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
- upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- ratownictwo i ochrona ludności;
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocja i organizacja wolontariatu;
- kształtowanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym i pełnienia ról społecznych – reintegracja społeczna;
- promocja Małych Ojczyzn i produktów lokalnych;
- promocja absolwentów szkół poprzez wsparcie materialne przy pierwszym zatrudnieniu;
- pomoc ofiarom i sprawcom przemocy;
- udzielanie pomocy i wsparcia społecznego oraz psychicznego dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, przeciwdziałanie poczuciu bezradności i osamotnienia;
- wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
- pomoc rodzinie w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, a szczególnie rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysu;
- stworzenie organizacyjnych form działalności samopomocowej młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych na rzecz innych osób;
- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży a także wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
- pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego;
- szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
- doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

stowarzyszenieniejestessam.pl. All rights Reserved.