Statut

STATUT
Stowarzyszenia „NIE JESTEŚ SAM”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie „NIE JESTEŚ SAM” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1998r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 9, poz. 855 ze zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie jest samorządnym i dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych zajmującym się działalnością społecznie użyteczną, podejmowaną na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek przy ul. Kilińskiego 30 A, 55-300 Środa Śląska, Powiat Średzki, woj. dolnośląskie.

§ 3
1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach działania.
2. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji wymienionych w § 3 ust. 1 na warunkach określonych w ich statutach, o ile nie są one sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia i nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Dla właściwego realizowania celów może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie zadań.

§ 5
Działalność prowadzona przez Stowarzyszenie jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)


Rozdział II
Cele i formy ich realizacji

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest:
1) pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalność charytatywna;
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalność na rzecz mniejszości narodowej;
5) ochrona i promocja zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
16) porządek i bezpieczeństwo społeczne, oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
17) upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
18) upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) ratownictwo i ochrona ludności;
20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
23) promocja i organizacja wolontariatu;
24) kształtowanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym i pełnienia ról społecznych – reintegracja społeczna;
25) promocja Małych Ojczyzn i produktów lokalnych;
26) promocja absolwentów szkół poprzez wsparcie materialne przy pierwszym zatrudnieniu;
27) pomoc ofiarom i sprawcom przemocy;
28) udzielanie pomocy i wsparcia społecznego oraz psychicznego dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, przeciwdziałanie poczuciu bezradności i osamotnienia;
29) wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
30) pomoc rodzinie w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, a szczególnie rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysu;
31) stworzenie organizacyjnych form działalności samopomocowej młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych na rzecz innych osób;
32) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
33) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży a także wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
34) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego;
35) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
36) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

§7
Cele Stowarzyszenia realizowane są przez:
1) organizowanie wsparcia materialnego dla realizacji celów Stowarzyszenia, oraz organizacji współdziałających ze Stowarzyszeniem, w szczególności przez:
a) pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów, przyjmowanie dotacji, zapisów i darowizn oraz środków pochodzących z funduszów Unii Europejskiej;
b) przeprowadzanie zbiórek publicznych;
c) przeprowadzanie szkoleń, konkursów, przygotowanie wydawnictw i innych form edukacji;
2) współdziałanie z administracją rządową i samorządową w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia
3) współpracę z organizacjami o podobnych założeniach i zadaniach statutowych;
4) organizowanie imprez;
5) programowanie rozwoju kultury fizycznej, turystyki i zapewnienia jego realizacji w oparciu o pomoc organów samorządowych i państwowych oraz współdziałanie w tym celu z wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami;
6) propagowanie piękna ojczystego kraju oraz zapoznanie z jego dorobkiem kulturowym i najwartościowszymi osiągnięciami narodu;
7) rozwijanie w różnych formach propagandy wychowania fizycznego, sportu i turystyki;
8) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i współdziałanie w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i zabytków kultury;
9) organizowanie kursów, konferencji, seminariów na których szkoli się kadrę działaczy i organizatorów;
10) wsparcie młodzieży uzdolnionej poprzez środki z funduszu stypendialnego;
11) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych;
12) prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej oraz pomocy specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;
13) prowadzenie działalności terapeutycznej, edukacyjnej i informacyjnej dla rodziców;
14) organizowanie i udzielanie pomocy specjalistycznej i socjalnej rodzinom wychowanków i byłym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych;
15) wspieranie młodzieży w samorozwoju i w podejmowanych przez nią działaniach samopomocowych na rzecz innych;
16) organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń dla młodzieży chcącej pomagać innym a także dla wolontariuszy i profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych;
17) organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym i rehabilitacyjnym;
18) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
19) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.

§ 9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być również małoletni:
a) w wieku 16 – 18 lat i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego; małoletni nie mogą jednak stanowić w składzie Zarządu więcej niż 50% składu statutowego;
b) w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego bez prawa w głosowaniu w walnym zebraniu oraz bez możliwości korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, uznająca i wspierająca materialne cele Stowarzyszenia, przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia stosowną uchwałą Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji.
4. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Zarząd.
5. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 10
1. Członek zwyczajny ma w szczególności prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyboru władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia w pracach realizujących cele i zadania Stowarzyszenia;
c) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
2. O przyjęciu w poczet członków, po złożeniu pisemnej deklaracji przez kandydata decyduje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu.

§ 11
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia;
2) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;
3) opłacania składek członkowskich w wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
4) rozpropagowywanie celów Stowarzyszenia;
5) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 12
1. O wygaśnięciu lub pozbawieniu członkowstwa zwyczajnego decyduje uchwałą Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wygaśnięcie członkostwa następuje:
a) po złożeniu rezygnacji na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
b) po śmierci członka lub po jego likwidacji (w przypadku osoby prawnej lub organizacji).
3. Pozbawienie członkostwa następuje w przypadku:
a) stwierdzenia działania członka na szkodę Stowarzyszenia;
b) niestosowania się do wymogów statutu Stowarzyszenia;
c) nie opłacenia składki członkowskiej przez okres ponad 6 miesięcy.
4. Pozbawienie członkostwa z przyczyn, o których mowa w ust. 3 poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym, wszczętym przez Prezesa Zarządu w porozumieniu z przewodniczącym Walnego Zebrania Członków i złożeniem odpowiedniego sprawozdania członkom Stowarzyszenia.

§ 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna popierająca zadania statutowe Stowarzyszenia, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający może udzielać pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej lub innej zgodnej z obowiązującym prawem.
3. Przedstawiciel członka wspierającego może uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
4. Do obowiązków członka wspierającego należy wywiązywanie się z deklarowanej pomocy i nie podejmowanie działań sprzecznych z interesem Stowarzyszenia.

§ 14
Status członka wspierającego wygasa po złożeniu rezygnacji skierowanej do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15
1. Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zebranie Członków osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 16
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd Stowarzyszenia;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
3. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym. Do władz wchodzą osoby, które kolejno otrzymały największą ilość głosów.

§ 17
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.

§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest organem uchwałodawczym.
2. Zebrania mogą być zwyczajne (odbywające się przynajmniej raz w roku) i nadzwyczajne.
3. W pierwszym terminie posiedzenia Walnego Zebrania Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę uczestników.
4. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, lub na uzgodniony wniosek 1/4 członków Stowarzyszenia, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad.
5. Nadzwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek 1/4 członków Stowarzyszenia.
6. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z prawem głosu członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi, a także zaproszeni goście.
7. W razie zmniejszenia się składu Walnego Zebrania Członków uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Walnego Zebrania Członków. W tym trybie można powoływać nie więcej niż połowę składu organu.
8. Szczegółowe zasady działań Walnego Zebrania Członków określa regulamin, przyjęty przez Walne Zebranie Członków.

§ 19
1. Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi przewodniczący wybierany przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
2. Przewodniczącemu pomagają dwaj zastępcy wybierani na zasadach określonych w ust. 1.

§ 20
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
d) udzielania absolutorium Zarządowi;
e) podejmowanie uchwały w sprawie nadania honorowego członkostwa Stowarzyszenia;
f) ustalanie wysokości składek członkowskich;
g) rozpatrywanie odwołań w sprawie wykluczenia z członkostwa;
h) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku rozwiązanego Stowarzyszenia;
i) ustalenie budżetu;
j) uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;
2. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.

§ 21
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 członków: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i trzech członków Zarządu, wybranych w tajnym głosowaniu poprzez Walne Zebranie ze swojego grona.
2. W razie zmniejszenia się składu Zarządu Stowarzyszenia uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Zarządu Stowarzyszenia. Dla ważności tego wyboru wymagane jest uzyskanie akceptacji na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
3. Szczegółowe zasady działania Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin przyjęty przez Walne Zebranie Członków.


§ 22
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie Stowarzyszeniem i organizowanie jego bieżącej pracy; oświadczenie woli w zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia składa Prezes lub z jego upoważnienia W-ce Prezes;
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
d) powoływanie jednostek organizacyjnych dla realizacji celów statutowych;
e) realizację uchwał Walnego Zebrania Członków;
f) składanie Walnemu Zebraniu Członków rocznych sprawozdań, w tym bilansów, z działalności Zarządu Stowarzyszenia;
g) ustalanie projektów działania w zakresie finansowym, merytorycznym Stowarzyszenia;
h) ustalanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
i) zatrudnianie i zwalnianie pracowników dla realizacji celów statutowych po akceptacji Zarządu.
2. Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenie co najmniej jeden raz na sześć miesięcy.

§ 23
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków zwyczajnych powołanych przez Walne Zebranie Członków. w jej skład wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i członek Komisji.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
5. Do zadań Komisji należy:
a) kontrola bieżących spraw Stowarzyszenia i sprawozdań Zarządu;
b) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
c) kontrola działalności finansowej Zarządu;
d) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
e) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o wykluczenie z listy Stowarzyszenia;
f) wgląd do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia. Zarząd ma obowiązek ich udostępnienie na każde wezwanie Komisji Rewizyjnej i udzielenie wyczerpujących wyjaśnień.
6. Komisja Rewizyjna obraduje co najmniej jeden raz na 6 miesięcy.
7. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. Dla ważności tego wyboru wymagane jest uzyskanie akceptacji na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
8. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przyjęty przez Walne Zebranie Członków.


Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 24
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich;
b) darowizn, spadków, zapisów;
c) datków z ofiarności publicznej;
d) dotacji, subwencji od osób prawnych i fizycznych;
e) grantów.

§ 25
1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd, upoważniony do zawierania umów, wystawiania pełnomocnictw, składania oświadczeń woli oraz przyjmowania dotacji, zapisów, darowizn.
2. Dla ważności oświadczenia w zakresie spraw majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub z jego upoważnienia podpis Wiceprezesa i Skarbnika.
3. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia będą przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia.

§ 26
1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem organizacji w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”.
2. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich.
4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§ 27
Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, i dla ważności podlega rejestracji w sądzie rejestrowym.

§ 28
1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków lub orzeczenia sądu.
2. Podejmując Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz cel społeczny na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Cele Stowarzyszenia
- pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- działalność charytatywna;
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalność na rzecz mniejszości narodowej;
- ochrona i promocja zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
- porządek i bezpieczeństwo społeczne, oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
- upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
- upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- ratownictwo i ochrona ludności;
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocja i organizacja wolontariatu;
- kształtowanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym i pełnienia ról społecznych – reintegracja społeczna;
- promocja Małych Ojczyzn i produktów lokalnych;
- promocja absolwentów szkół poprzez wsparcie materialne przy pierwszym zatrudnieniu;
- pomoc ofiarom i sprawcom przemocy;
- udzielanie pomocy i wsparcia społecznego oraz psychicznego dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, przeciwdziałanie poczuciu bezradności i osamotnienia;
- wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
- pomoc rodzinie w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, a szczególnie rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysu;
- stworzenie organizacyjnych form działalności samopomocowej młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych na rzecz innych osób;
- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży a także wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
- pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego;
- szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
- doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

Zarząd Stowarzyszenia
SKŁAD ZARZĄDU
1. Małgorzata Laszczyńska - Prezes
2. Iwona Łuczkowiec-Baraniecka - Wiceprezes
3. Jolanta Klimkiewicz - Skarbnik
4. Mariusz Żałobniak - członek
5. Antoni Biszczak - członek
6. Sebastian Stępniak – członek

Komisja Rewizyjna:

1. Michał Bryk - Przewodniczący
2. Adrianna Kuriata Wasylów – Wiceprzewodniczący
3. Krystyna Klimkiewicz – Członek


Kontakt
Stowarzyszenie „Nie jesteś sam”
ul. Kilińskiego 30 A
55- 300 Środa Śląska
Tel: 605-207-052
Krajowy Rejestr Sądowy - KRS: 0000210587
Główny Urząd Statystyczny – Regon 933010482
Numer konta: 27 1240 6771 1111 0000 5633 1004

stowarzyszenieniejestessam.pl. All rights Reserved.